პროგრამირებადი დაფის Arduino Mega 2560 დაპროგრამების საფუძვლები

კურსის განმავლობაში მსმენელები შეისწავლიან მათემატიკურ მეთოდებს, რომლებიც გამოიყენება მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღებისას